Du är på Nyckelfondens webbplats

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningen

Mikroskop i närbild. Handskklädda fingrar syns i bilden.

Pengarna delas ut brett 

Något som skiljer Nyckelfonden från många av de andra stora forskningsfonderna, som ofta är nischade på ett specifikt område, är att Nyckelfonden vill bidra inom flera områden. Mellan tio och femton miljoner kronor delas ut av Nyckelfonden till olika forskningsprojekt, varje år.

Forskningen bedrivs inom områden som cancer, diabetes, hjärt- och lungsjukdomar, psykiatri, barns sjukdomar och mycket mer. Som givare kan du välja vilket område dina pengar ska gå till, men de allra flesta låter Nyckelfonden styra pengarna till den forskning där de bäst behövs. Längst ner på sidan kan du läsa om några av de forskningsprojekt som beviljats stöd från Nyckelfonden, och som bidrar till en säkrare och bättre vård.

Vem kan söka pengar från Nyckelfonden?

Forskaren som ansöker måste vara docent eller professor och anställd av Region Örebro län. Det är även krav på att forskaren till minst 20 procent av sin arbetstid arbetar nära patienter i länet.

Är du forskare och söker finansiering till ditt forskningsprojekt? Ansök om forskningsstöd här.

Hur bedöms ansökningarna? 

En sakkunniggrupp som består av erfarna professorer och docenter granskar ansökningarna utifrån ett antal kriterier. Dessa handlar till exempel om vetenskaplig kvalitet, originalitet, kompetens (enskilt och i grupp), metodologi, preliminära resultat, genomförbarhet och budget. Det slutgiltiga beslutet om vilka som beviljas forskningsstöd fattas sedan av Nyckelfondens styrelse.

Läs mer om våra beviljade forskningsprojekt.

Klicka på respektive årtal för att se vilka forskningsprojekt som beviljades forskningsstöd från Nyckelfonden det året.

Att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom utifrån molekylära signaturer
Jonas Halfvarsson

Betablockad vid Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom
Josefin Sundh

Individanpassad diagnostik och behandling vid systemisk lupus erythematosus (SLE)
Ioannis Parodis

Behandling med diabetesläkemedel under väntetiden inför bypasskirurgi
Ole Fröbert

Testosteron och dess esterformer i saliv och serum - betydelse för hälsa och sjukdom
Jeanette Wahlberg Hughes

Kan cirkulerande cellfritt HPV-DNA användas som biomarkör vid peniscancer?
Sabina Davidsson

Optimering av elektrokonvulsiv terapi och repetitiv transkraniell magnetstimulering för behandling av depression
Axel Nordenskjöld

Att mäta lungpåverkan i skiktröntgenbilder vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Mats Lidén

Samspel mellan bakterier, dietmetaboliter och inflammation i benartärsjukdom
Hans Hjelmqvist

Behandlingsrespons på immunterapi hos patienter med spritt melanom
Antonis Valachis

Viktreduktion vid fetma genom en kombination av lågenergidiet, gruppbehandling och magsäcksballong
Johan Jendle

Cirkulerande HPV-DNA som biomarkör för tidig upptäckt av återfall efter behandling av orofarynxcancer
Fredrik Landström

Kartläggning och behandling av patienter med irritabel tarmsyndrom inom primärvården
Michiel van Nieuwenhoven

Kartläggning av vulvasmärta hos unga och pilottestning av ett behandlingsprotokoll
Ylva Nilsagård

Örebro databas för svåra hjärnskador: longitudinell kartläggning av allvarliga hjärnskador
Andras Buki

Kan skillnader i arvsmassan påverka spridning av peniscancer?
Gabriella Lillsunde Larsson

Infektionsprevention - åtgärder för att reducera bakterietillväxt och kontamination vid kirurgi
Ann-Sofie Sundqvist

En fraktur är nog: Frakturförebyggande samverkan
Maria Hälleberg Nyman

Förbättrad antibiotikabehandling med hjälp av koncentrationsbestämning
Martin Sundqvist

Hjärtmuskelpåverkan vid influensa
Simon Athlin

Kan precisionsdiagnostik med genetiska markörer förutse en bakteries förmåga att orsaka sjukdom och sprida sig?
Paula Mölling 

Behandling av organskador med ett nytt kärlvidgande läkemedel.
Kristofer Nilsson 

Att förutspå uppkomst och enklare diagnostisera inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga Crohns sjukdom och ulcerös, samt att kunna identifiera de som har en ökad risk för ett svårt sjukdomsförlopp.
Jonas Halfvarson 

Tillväxt och pubertet.
Maria Lodefalk 

Individanpassad behandling och vård vid systemisk lupus erythematosus (PREMISE).
Ioannis Parodis 

Robotassisterad knäprotesoperation kontra manuell knäprotesoperation: En randomiserad kontrollerad studie. 
Per Wretenberg 

Kronisk tarminflammation - ett dubbeleggat svärd: Kan det aktiverade immunsvaret vid mikroskopisk kolit skydda mot koloncancer?
Johan Bohr 

Karakterisering av sepsispatienterna förbättrar identifieringen och predicerar dödlighet och behandlingseffekt - en del av PREDICT Sepsis studien.
Lisa Kurland

Påverkar användning av koppar- eller hormonspiral förekomst av hrHPV och dysplasier hos kvinnor?
Jan Brynhildsen 

Samspel mellan bakterier, dietmetaboliter och inflammation i benartärsjukdom.
Hans Hjelmqvist

Studier av levercancer, andra komplikationer och död vid virusorsakade leverinfektioner (hepatit B, D och C) samt uppföljning av WHO:s elimineringsmål.
Ann-Sofi Duberg

Mönster av faktorer i blod hos patienter med allergisk rinit (hösnuva) och kronisk näs-bihåleinflammation i syfte att skapa precisionsbehandling vid dessa sjukdomar.
Svante Hugosson

Behandling med diabetesläkemedel under väntetiden inför bypasskirurgi för att minska förmaksflimmer och njurskada efter operationen.
Ole Fröbert

Jämförelse av två olika operationstekniker vid kirurgisk behandling av gravt nedsatt syresättning i benet.
Tal Hörer

Förbättring av screening för livmoderhalscancer för kvinnor yngre än 30 år.
Gabriella Lillsunde Larsson

Att förebygga urinretention hos äldre i samband med höftkirurgi — en långtidsuppföljning.
Maria Hälleberg Nyman

Kan undersökning av inflammation under en kirurgisk operation bidra till förståelsen för återhämtningen efter operationen?
Peter Matthiessen

Påverkar bakterien C. acnes inflammations-relaterade gener hos män med prostatacancer?
Sabina Davidsson

Omvärdering av etablerade riskfaktorer för demens med hjälp av syskon-kontrollerade studier: förbättrade möjligheter för primärintervention.
Ayako Hiyoshi

Funktionell MRI och aptitreglering (FAR22).
Michiel van Nieuwenhoven

Reinterventioner efter kirurgi på stora kroppspulsådern i bröstkorgen, incidens, indikationer och utfall.
Örjan Friberg

Lustbetonad fysisk aktivitet som behandling hos patienter med schizofreni.
Mussie Msghina

Evaluation of the school-based Solution-focused Intervention for Mental health (SIM) in first year of upper secondary school students.
Fredrik Söderqvist

Postoperativ andningsträning och mobilisering för att minska komplikationer efter hjärtkirurgi och lungcancerkirurgi.
Elisabeth Westerdahl 

Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom
Jonas Halfvarsson
Verksamhetsområde medicin

Genetiska studier av tillväxt och skelettsjukdomar
Ola Nilsson
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

Infektionsförsvar efter vaccination mot lunginflammation hos personer med blodsjukdomen kronisk lymfatisk leukemi
Torbjörn Norén
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Effekter av torkade blåbär, flytande havre eller dess kombination på lipider, inflammation och fysisk prestationsförmåga efter hjärtinfarkt
Ole Frøbert
Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Hudens kolonisation av koagulas-negativa staphylococcer (KNS) hos mycket för tidigt födda barn
Bo Söderquist
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Förbättring av screening för livmoderhalscancer genom analys av DNA i positiva prover
Gabriella Lillsunde Larsson
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Farmakolgiska simuleringar med den första gonorréinfektionsmodellen identifierar framtida behandling för gonorré
Magnus Unemo
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Postoperativ andningsträning och mobilisering för att minska komplikationer efter hjärtkirurgi och lungcancerkirurgi
Elisabeth Westerdahl
Verksamhetsområde fysioterapi

Graviditetsutfall vid olika former av diabetes: moderkakans och Covid-19 infektions betydelse under graviditet
Helena Backman
Verksamhethetsområde obstetrik och gynekologi

Utvärdering av markör för behandling vid bröstcancer
Elisabet Tina
Verksamhetsområde klinisk forskningscentrum

Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen
Lisa Kurland
Verksamhetsområde akutsjukvård

Individanpassad vård för patienter med SLE: Hur kan vi använda oss av komponenter i immunsystemet för att förutspå skov och behandlingssvar med ett enkelt blodprov?
Ioannis Parodis
Verksamhetsområde hud och reumatologi

Viktreduktion vid fetma genom en kombination av lågenergidiet, gruppbehandling och magsäcksballong
Johan Jendle
Verksamhetsområde medicin

Infektioner i kärlproteser i kroppspulsådern
Örjan Friberg
Verksamhetsområde kärl och thorax

Läkning av skadat brosk – studie av hur olika chitosanbaserade tre-dimensionella matriser kan främja broskbildning
Per Wretenberg
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Långtidskonsekvenser av försenad pubertet
Maria Lodefalk
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

Kan ett urinprov användas som hjälp vid behandlingsbeslut för patienter med peniscancer?
Sabina Davidsson
Verksamhetsområde urologi

START-Stöd i aktivitet, rörelse och träning för vuxna personer med ADHD – en jämförande behandlingsstudie
Mussie Msghina
Verksamhetsområde allmänpsykiatrin

Optimal undersökningstid, dosering av vätskedrivande och patientupplevelsen vid en nuklearmedicinsk undersökning av njurarna
Håkan Geijer
Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik

Munbakteriers roll i utvecklingen av demenssjukdom
Susanne Bejerot
Verksamhetsområde specialistpsykiatrin

Akut njurstenssjukdom - datortomografi, prognos, livskvalitet och kostnader
Mats Lidén
Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik

Kan man genom att studera inflammation under ett kirurgisk ingrepp förstå hur snabbt man återhämtar sig efter operationen?
Peter Matthiessen
Verksamhetsområde kirurg

Clinical and molecular insights on metaplastic breast cancer

Antonis Valachis, 700 000 kr

Effekter av elektrokonvulsiv terapi (ECT) vid svår psykisk sjukdom

Axel Nordenskjöld, 350 000 kr

Bakteriell diversitet och förekomst av antibiotika-resistensgener i normalfloran hos patienter som skall genomgå ledprotesoperation

Bo Söderquist, 750 000 kr

Rituximab-behandling vid multipel skleros med fokus på immunstatus och fatigue

Eliabet Tina, 280 000 kr

Physiotherapy and infection control of respiratory devices to reduce pulmonary complications after cardiothoracic surgery

Elisabeth Westerdahl, 500 000kr

Retention with three different bonded retainers:
a multicenter, randomized controlled trial with 5-year follow-up

Farhan Bazargani, 130 000 kr

Cirkulerande HPV-DNA för tidig upptäckt av återfall efter behandling av skivepitelcancer inom huvud-halsområdet

Gisela Helenius, 650 000 kr

Amputation på nedre extremiteten hos personer med respektive utan diabetes i Sverige

Gustav Jarl, 100 000 kr

Kartläggning av det förvärvade immunförsvaret i tunn -och tjocktarm vid mikroskopisk kolit, med fokus på CD8+ cytotoxiska T-lymfocyter och deras betydelse för den minskade risken för koloncancer.

Johan Bohr, 500 000 kr

Att prediktera, diagnostisera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom utifrån proteinprofiler

Jonas Halvarsson, 1 400 000 kr

Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen

Lisa Kurland, 450 000 kr

Diagnostiskt tillförlitlighet och prediktiva värden av kvantitativt FIT för kolorektal cancer bland patienter som söker i primärvården med suspekta symtom – en multicenterstudie

Louise Olsson, 450 000 kr

Phenotyping and treatment of primary health care IBS patients: a randomized controlled trial.

Michiel van Nieuwenhoven, 500 000 kr

Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid Covid-19 infektion

Olof Hultgren, 800 000 kr

Kan ökad förståelse av immunförsvaret förbättra det kliniska omhändertagandet av peniscancerpatienter?

Sabina Davidsson, 900 000 kr

Identifiering av nya genetiska orsaker till dilaterad kardiomyopati hos barn och ungdomar i Sverige.

Stefan Särnblad, 400 000 kr

Endovascular treatment of hemodynamically unstable, hemorrhaging patients. Development and establishment of the EVTM (EndoVascular resuscitation and Trauma Management) concept

Tal Hörer, 500 000 kr

Insulin/IGF-, PPAR- och adiponektin-systemens roll i placenta, navelsträngsblod och den maternella cirkulationen vid avvikande fostertillväxt

Yang Cao, 750 000 kr

 

Finns det immunologiska markörer i blod eller urin som kan förutsäga prognosen för njurcancerpatienter?  
- Sabina Davidsson 500 000 kr.

Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa.
- Yvonne Freund-Levi 150 000 kr.

Infektionskomplikationer efter hjärtkirurgi.
- Örjan Friberg 319 228 kr.

Effekter av torkade blåbär, flytande havre eller dess kombination, på lipider, inflammation och fysisk prestationsförmåga efter hjärtinfarkt.
- Ole Fröbert 496 124 kr.

Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom.
- Jonas Halfvarson 900 000 kr.

Kan vi hitta cancer i ett blodprov? 
- Gisela Helenius 370 000 kr.

Benamputationer i Sverige - spelar socioekonomi och bostadsort någon roll? 
- Gustav Jarl 100 000 kr.

Viktreduktion vid fetma genom en kombination av lågenergidiet, gruppbehandling och magsäcksballong.
- Johan Jendle 590 000 kr.

Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen.
- Lisa Kurland 550 000 kr.

Ärftlig livmodercancer.
- Miriam Mints 587 000 kr.

Utveckling av nya indikatorer som vägleder behandling av individer med ADHD.
- Mussie Msghina 675 400 kr.

Snabbdiagnostik av blodförgiftning med fokus på riktad antibiotikabehandling.
- Paula Mölling 1 000 000 kr.

Fysioterapeutiska aspekter på konsekvenser av nedsatt gång- och balansförmåga hos personer med multipel skleros.
- Ylva Nilsagård 75 000 kr.

Behandling av fantomsmärta utvärderad genom ny hjärnavbildningsteknik.
- Liselotte Hermansson 535 520 kr.

Uppföljning efter operation av tarmcancer - en jämförelse mellan skiktröntgen och DNA-baserade tester och följder för behandling och hälsoekonomiska effekter.
- Louise Olsson 920 000 kr.

Varifrån kommer stafylokockerna som orsakar ledprotesinfektioner?
- Bo Söderquist 700 000 kr.

Simuleringar av antibiotikabehandling i en nyutvecklad infektionsmodell identifierar framtida behandling av gonorré som annars riskerar bli obehandlingsbar.
- Magnus Unemo 600 000 kr.

Möjlighet att förutsäga behandlingseffekt av immunterapi hos patienter med spritt malignt melanom.
- Antonios Valachis 530 000 kr.

Extra coronasatsning 2020

2020 gjordes en extra utlysning till Coronarelaterade forskningsprojekt.

Följande Coronarelaterade forskningsprojekt beviljades medel:

Varför har patienter med covid-19 olika sjukdomsförlopp?
- Gisela Helenius, 900 000 kr

Which sections of the Örebro country population are more likely to have been infected by covid-19 in 2020 and are at greatest risk of poor health because of the pandemic?
- Scott Montgomery, 800 000 kr

Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid covid-19 infektion.
- Olof Hultgren, 800 000 kr

Genomiska stabiliteten av SARS-CoV-2 i relation till kliniska data samt andra mikroorganismer från patienter med covid-19 i Region Örebro län.
- Paula Mölling, 876 000 kr

Karakterisering av möjliga smittvägar för SARS-CoV-2 och identifiering av riskgrupper, utifrån förekomst av det så kallade spikproteinet ACE2 hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
- Jonas Halfvarson, 500 000 kr

Att prediktera, diagnostisera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom samt att prediktera svar på medicinsk behandling vid sjukdomen.
- Jonas Halfvarson, 900 000 kr.

Inflammatory Biomarkers In Stroke (IBIS) Discovery phase.
- Jakob Ström, 700 000 kr.

Meningococcal carriage or disease — what decides the outcome?
- Paula Mölling, 700 000 kr.

Effects of freeze-dried bilberry intake on lipids and exercise capacity after myocardial infarction. A multicenter, prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial.
- Ole Fröbert, 600 000 kr.

PREDICT SEPSIS
- Lisa Kurland, 600 000 kr.

Studier av immunförsvaret i tunntarmen hos patienter med kollagen kolit, ulcerös kolit och Crohns sjukdom, samt analys av risken för koloncancer vid mikroskopisk kolit jämnfört med ulcerös kolit.
- Johan Bohr, 500 000 kr.

Vilken roll spelar infiltration av immunregerande celler risken att drabbas av lymfkörtelmetastaserande prostatacancer?
- Ove Andrén, 500 000 kr.

Varifrån kommer stafylokockerna som orsakar ledprotesinfektioner?
- Bo Söderquist, 492 000 kr.

Risks for fatal or serious infections in patients with multiple sclerosis.
- Scott Montgomery, 450 000 kr.

Emfysemkvantifiering i CT-bilder med artificiellt neuralt nätverk.
- Mats Lidén, 400 000 kr.

Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination samt effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi.
- Torbjörn Norén, 400 000 kr.

Gen- och proteinuttryck i placentan av betydelse för fostertillväxten.
- Robert Kruse, 300 000 kr.

Oklara tillväxtrubbningar hos barn – från klinik till molekylära mekanismer.
- Ola Nilsson, 277 316 kr.

Studier av aminosyretransportörerna SLC7A5, SLC7A8 samt andra gener/proteiner av betydelse för cellmetabolism och proliferation i huden med fokus på basalcellscancer.
- Magnus Lindberg, 250 000 kr.

Viktreduktion vid fetma genom en kombinationsbehandling med lågenergidiet, kognitiv beteendeterapi i grupp och magsäcksballong: en randomiserad, kontrollerad ettårsstudie.
- Johan Jendle, 200 000 kr.

Treatments for severely disabled psychiatric patients with the anti-inflammatory drug rituximab for schizophrenia or obsessive-compulsive disorder or internet based CBT for autism spectrum disorder.
- Susanne Bejerot, 200 000 kr.

Effekter och uppleveler av tidig mobilisering efter kirurgi, från patient- och personalperspektiv.
- Anette Forsberg, 200 000 kr.

Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi.
- Elisabeth Westerdal, 150 000 kr.

Bärarskap av meningokocker eller allvarlig sjukdom - vad avgör utfallet?
- Paula Mölling, 400 000 kr.

Leptin, leptin-receptorer och inflammation i moderkakan från kvinnor med fetma och dess betydelse för barnets födelsevikt.
- Yang Cao, 119 339 kr.

Återhämtning efter större kirurgi.
- Olle Ljungqvist, 600 000 kr.

Tidig identifiering av sepsis (blodförgiftning) - redan i ambulansen.
- Lisa Kurland, 500 000 kr.

Inflammationsdämpande läkemedel för behandling av svårt sjuka psykiatriska patienter och internetbaserad behandling för ungdomar och vuxna med autism eller Aspergers syndrom och med normal begåvning.
- Susanne Bejerot, 500 000 kr.

Kolhydratintag och den mängd kolhydrater som lagrats i muskulaturen vid typ 1 diabetes.
- Johan Jendle, 350 000 kr.

Antibiotikakoncentrationens betydelse för eliminering av bakteriens DNA under sepsisförloppet.
- Jan Källman, 600 000 kr.

Immunförsvarets roll vid utveckling av prostatacancer.
- Ove Andrén, 600 000 kr.

Kan rutinmässig influensavaccination av patienter med hjärtinfarkt minska återkommande hjärt- och kärlsjukdom?
- Ole Fröbert, 500 000 kr.

Högprecision strålbehandling av prostatacancer möjliggörande högre bot och högre livskvalite.
- Bo Lennernäs, 600 000 kr.

Sjunkande blodvärde som ett tidigt tecken på tarmcancer - kan ett särskilt dataprogram för trendanalys vara av värde för Region Örebro län?
- Louise Olsson, 100 000 kr.

Långsamväxande bakterier som orsak till ledprotesinfektioner.
- Bo Söderquist, 375 750 kr.

Multiplexanalys av proteiner i blod för att upptäcka tidig åderförkalkning.
- Lars Breimer, 200 000 kr.

Artificiell intelligens inom Radiologi.
- Per Thunberg, 400 000 kr.

Går det att upptäcka lungcancer i ett blodprov?
- Gisela Helenius, 300 000 kr.

Barndomsexponeringar och risk för multipel skleros.
- Scott Montgomery, 300 000 kr.

Effekter och upplevelser av tidig mobilisering efter kirurgi.
- Anette Forsberg, 350 000 kr.

Blodanalyser i jakten på infektioner efter stroke.
-Jakob Ström, 300 000 kr.

Att förutse och ställa prognos vid inflammatorisk tarmsjukdom. 
- Jonas Halfvarson, 600 000 kr.

Utvärdering av ett nytt antibiotika i behandlingen av den mycket svårbehandlade infektionen gonorré.
- Magnus Unemo, 600 000 kr.

Amyloida peptider och blodplättar - en orsak till blödning och blodpropp vid blodförgiftning?
- Hans Hjelmqvist, 150 000 kr.

Barns exponering för hälsoskadliga fluorbaserade kemikalier.
- Jessika Hagberg, 200 000 kr.

Långtidsuppföljning av patienter med giftstruma – kan vi identifiera bästa behandlingsmetod redan vid diagnos?
- Göran Wallin, 150 000 kr.

Hitta mer effektiva sätt att upptäcka och behandla individer med inflammatorisk tarmsjukdom.
- Jonas Halfvarson, 963 192 kr.

Återhämtning efter större kirurgi.
- Olle Ljungqvist, 594 000 kr.

Hitta metoder för att kunna avgöra om en prostatacancer är agressiv och kräver direkt behandling eller om den är av mer långsamtväxande natur och enbart behöver följas över tid.
- Ove Andrén, 660 000 kr.

Om olika exponeringar under graviditet riskerar diabetes hos avkomman.
- Scott Montgomery, 550 000 kr.

Förstå orsaken till att vissa bakterier undkommer människans immunförsvar och når blodomloppet där den orsakar blodförgiftning och/eller korsar blod-hjärnbarriären och orsakar hjärnhinneinflammation.
- Paula Mölling, 550 000 kr.

Jämförelse mellan titthålskirurgi och öppen operation av cancer i grovtarm och ändtarm i Sverige 2010-2013.
- Peter Matthiessen, 225 000 kr.

Orsaker till blödning och blodpropp vid blodförgiftning.
- Hans Hjelmqvist, 150 000 kr.

Vilket ersättningskärl är bäst att använda då man måste ersätta ett kranskärl i hjärtat?
- Domingos Souza, 85 000 kr.

Kan faktorer av betydelse för kronisk HPV virusinfektion associerad med risk för livmoderhalscancerutveckling identifieras tidigt i naturalförloppet – en studie på upp till 30 år gamla cellprover.
- Mats G Karlsson, 550 000 kr.

Mekanismer bakom bristande längdtillväxt hos barn.
- Ola Nilsson, 125 000 kr.

Virus som orsakar fästingburen hjärninflammation (TBE) sprids och etablerar sig i nya områden i Sverige och närmar sig Region Örebro Län. Därför vill forskargruppen utveckla nya metoder för att kartlägga var TBE-virus finns i länet och i angränsande regioner.
- Sören Andersson, 150 000 kr.

Kan dans och yoga hjälpa flickor med återkommande buksmärta?
- Margareta Möller, 200 000 kr.

Studier av sjuklighet och död samt förekomst i samhället, behandling och uppföljning vid kronisk hepatit B, D och C.
- Ann-Sofi Duberg, 250 000 kr.

Vidare läsning om aktuell forskning

Nyckelfondens sakkunniggrupp

Ordförande
Jan Källman, docent/läkare Infektionskliniken, USÖ
 
Ledamöter
Kristina Arnrup, UFC
Jonas Halfvarsson, medicinkliniken USÖ
Hans Hjelmqvist, ANIVAkliniken
Peter Matthiessen, kirurgkliniken USÖ
Scott Montgomery, kliniskt forskningscenter USÖ
Elina Mäki-Torrko, audiologiska kliniken
Katarina Persson, Örebro Universitet
Bo Söderquist, laboratoriemedicinska länskliniken
Agneta Anderzén Carlsson, UFC
Liselotte Hermansson, ortopedteknik/UFC
Susanne Bejerot, psykiatriska kliniken
Mats Eriksson, barn- och ungdomskliniken
Kajsa Lidström Holmqvist, neuro och rehabiliteringsmedicin
Maria Lodefalk, barn- och ungdomsmedicin

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 november 2023